GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web của MilenSea

Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm và Giới Hạn Trách Nhiệm 

1. Ứng dụng
Thông báo này áp dụng cho: 
a. việc sử dụng  trang web www.MilenSea.com.vn(gọi chung là "MilenSea"); 
b. toàn bộ thông tin được lưu trữ trên hoặc có thể nhận được thông qua máy chủ này hoặc bất kỳ máy chủ www.MilenSea.com.vn nào khác ("Thông Tin"); và
c. bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do quý vị ("Người Dùng" hoặc quý vị) cung cấp, truy cập hoặc có được thông qua MilenSea. 
Thông báo này giới hạn trách nhiệm của MilenSea và nhân viên, người thay mặt, nhà thầu và bất kỳ nhà cung cấp Thông Tin là bên thứ ba nào của MilenSea liên quan đến bất kỳ việc sử dụng, Thông Tin, hàng hóa và dịch vụ nào nêu trên.

2. Quyền tác giả
Thông Tin có thể được bảo hộ theo pháp luật và quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp luật bảo hộ quyền tác giả). Nếu Người Dùng tải, sao chép, truyền, đăng hoặc lưu trữ hoặc bằng cách khác sử dụng Thông Tin khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu các quyền nêu trên, Người Dùng có thể xâm phạm pháp luật hoặc quyền nêu trên. Người Dùng có trách nhiệm xác định liệu có xảy ra bất kỳ việc xâm phạm nào nêu trên ("Xâm Phạm Quyền Tác Giả") hay không. 

3. Khước từ trách nhiệm chung
MilenSea khước từ một cách rõ ràng bất kỳ trách nhiệm, cam đoan hoặc bảo đảm nào: 
a. liên quan đến chất lượng, hoạt động, việc sử dụng, tính chính xác hoặc kịp thời của, hoặc tính phù hợp hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào của MilenSea hoặc Thông Tin; 
b. liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được truy cập, cung cấp hoặc có được thông qua MilenSea hoặc căn cứ theo Thông Tin; 
c. rằng bất kỳ truy cập nào vào MilenSea hoặc Thông Tin sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc Thông Tin không chứa bất kỳ virus, hoặc các thuộc tính gây lây nhiễm hoặc phá hoại nào; 
d. rằng Thông Tin sẽ không gây khó chịu hoặc phản cảm cho Người Dùng hoặc bất kỳ người nào khác; 
e. cho bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc tuyên bố sai sự thật nào trong hoặc phát sinh từ Thông Tin. 
MilenSea không bảo chứng hoặc khuyến nghị bất kỳ người, tổ chức, tên, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong Thông Tin, và Thông Tin cũng không cấu thành quan điểm hoặc ý kiến của MilenSea. MilenSea sẽ không là một bên trong bất kỳ giao dịch nào giữa Người Dùng và bất kỳ người thứ ba nào liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến Thông Tin hoặc giao dịch được thực hiện thông qua MilenSea trừ khi và chỉ khi chỉ trong trường hợp được nêu rõ ràng khác đi bằng văn bản.

4. Các trang web của bên thứ ba
MilenSea có thể chứa các tài liệu được các bên thứ ba tạo ra hoặc các đường liên kết đến các trang web khác. MilenSea không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ tài liệu nào nêu trên của bên thứ ba hoặc đối với hoạt động hoặc nội dung của các trang web khác (dù có được liên kết đến MilenSea hay không) mà không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của MilenSea. MilenSea bảo lưu quyền yêu cầu xóa bất kỳ liên kết nào từ trang web khác đến MilenSeađược cài đặt mà không có văn bản đồng ý trước của MilenSea. 

5. Giới hạn trách nhiệm
MilenSea không chịu trách nhiệm đối với Người Dùng hoặc bất kỳ người nào khác cho dù là ngoài hợp đồng, trong hợp đồng, theo quy định của luật hoặc bằng cách khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cẩn, vi phạm hợp đồng, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ) đối với: 
a. bất kỳ tổn thất trực tiếp nào; 
b. bất kỳ tổn thất mang tính hậu quả hoặc gián tiến nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất doanh thu hoặc lợi nhuận); hoặc 
c. trách nhiệm của Người Dùng đối với bất kỳ người nào khác, mà Người Dùng hoặc bất kỳ người nào khác chịu hoặc gánh chịu phát sinh theo hoặc trong bất kỳ cách thức nào từ Thông Tin hoặc việc sử dụng MilenSea. 

6. Bảo mật
MilenSea không bảo đảm (và không chịu trách nhiệm cho) tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào dù là thông tin hoặc dữ liệu cá nhân hoặc thông tin hoặc dữ liệu khác được truyền tải thông qua MilenSea. Cách thức thực hành hiện tại của MilenSea là thực hiện các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật. 

7. Tính khả dụng và tính phù hợp của dịch vụ 
MilenSea không bảo đảm rằng thông tin hoặc tài liệu chứa trong MilenSea là mới nhất hoặc chính xác hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên MilenSeađều có sẵn. MilenSea có thể thay đổi các tài liệu xuất hiện trên MilenSea bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

8. Các nghĩa vụ của Người Dùng

Để đáp lại việc MilenSea cho phép Người Dùng truy cập vào Thông Tin và/hoặc MilenSea, Người Dùng đồng ý:

  • không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ hành động Xâm Phạm Quyền Tác Giả nào;
  • không sử dụng Thông Tin hoặc quyền truy cập của Người Dùng vào MilenSea cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, không hợp lệ, đồi trụy hoặc nhằm làm mất uy tín nào.
  • thực hiện tất cả các biện pháp để bảo đảm Thông Tin không gây thiệt hại đến các thông tin hoặc các hệ thống của Người Dùng.
  • bảo đảm rằng toàn bộ thông tin mà quý vị cung cấp cho MilenSea là đúng và chính xác trong hiểu biết tốt nhất của quý vị;
  • đối với việc MilenSea thực hiện nghiên cứu về việc truy cập vào Thông Tin;
  • đối với tất cả các từ chối trách nhiệm và giới hạn nghĩa vụ của MilenSeađược nêu trong thông báo này; và
  • đối với các chính sách dữ liệu cá nhân của MilenSeaở hiện hành được áp dụng trong từng thời điểm.
  • Việc quý vị tiếp tục sử dụng MilenSea hoặc bất kỳ phần nào của MilenSea sẽ được xem là xác nhận và đồng ý đầy đủ [của quý vị] đối với các Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp quý vị không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, lựa chọn duy nhất của quý vị là ngừng sử dụng MilenSea.
  • Quý vị đồng ý và cam kết KHÔNG: (i) đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua MilenSea mà là hoặc có thể là nội dung phản cảm, khiếm nhã, làm mất uy tín hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc quý vị biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào MilenSea hoặc hoạt động của MilenSea; (ii) sử dụng MilenSea không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên MilenSea mà không được cho phép theo pháp luật được áp dụng; (iii) mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của quý vị với bất kỳ người hoặc tổ chức nào; (iv) đưa lên MilenSea các dữ liệu không đúng và đồng ý là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho các thông tin và dữ liệu đó; và (v) chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin và mật khẩu tài khoản của quý vị và phải chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin và mật khẩu tài khoản của quý vị bằng cách hạn chế truy cập vào thông tin nêu trên và [truy cập vào] máy tính của quý vị. Quý vị đồng ý nhận lãnh trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của quý vị, cho dù hoạt động đó có được cho phép hay không. Quý vị phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu quý vị biết hoặc có lý do để cho rằng tính bảo mật của tài khoản của quý vị đã bị xâm phạm hoặc rằng tài khoản của quý vị đã bị sử dụng trái phép.   
  • Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào (“Đề Xuất”) mà quý vị có thể cung cấp liên quan đến việc sử dụng MilenSea là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng Đề Xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý vị. Bằng cách cung cấp Đề Xuất, quý vị cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày Đề Xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Quý vị cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà quý vị gửi liên quan đến Đề Xuất nêu trên.


9. Bồi hoàn 
Người Dùng đồng ý giữ cho MilenSea vô hại và bồi hoàn cho MilenSeađối với tất cả các tổn thất, thiệt hại, yêu cầu, đòi hỏi, trách nhiệm, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý), và phí tổn liên quan đến việc quý vị sử dụng MilenSea mà vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Thông Báo này hoặc [do] lỗi vô ý.


10. Pháp luật và Hiệu lực từng phần

Pháp luật Việt Nam điều chỉnh thông báo này, và từng phần của thông báo này sẽ được áp dụng trong chừng mực được cho phép theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ phần nào của thông báo này mà bị cấm hoặc không có khả năng thi hành trong bất kỳ lãnh thổ có thẩm quyền tài phán nào sẽ không có giá trịpháp lý đối với lãnh thổ có thẩm quyền tài phán đó chỉ trong chừng mực bị cấm hoặc không có khả năng thi hành. Việc này không làm mất hiệu lực của các phần còn lại của thông báo này hoặc ảnh hưởng đến giá trị pháp lý hoặc khả năng thi hành của phần đó trong bất kỳ lãnh thổ có thẩm quyền tài phán nào khác. Trong trường hợp thông báo khước từ trách nhiệm này có bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ là bản điều chỉnh và sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hai bản ngôn ngữ.

Thắc mắc: 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên lạc với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi. Địa chỉ như sau:

Công Ty TNHH MilenSea Retail.

Tầng 17,  Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline Dịch Vụ Khách Hàng: 028 7305 9900.

Địa chỉ thư điện tử:telemarketing.hcm@milensea.com.vn